Psykososialt miljø


- Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø


Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som vennskap, inkludering og forebygging av krenkelser, trakassering, vold og mobbing, se NOU 2021:1.

Et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø innebærer ikke bare fravær av krenkelser, men at barnet selv opplever at det er trygt og godt i barnehagen. Barnet skal føle at det er inkludert i barnegruppen, og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse og noe barnet ser frem til. De ansatte i barnehagen må være bevisste på hva som påvirker det enkelte barns opplevelse av barnehagemiljøet.

Handlingsplanen er et forpliktende verktøy for alle ansatte i vår familiebarnehage og det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for at det arbeides systematisk og kontinuerlig for å sikre alle barn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.