REALFAG I BARNEHAGEN

Realfag er en fellesbetegnelse for de naturvitenskapelige fagene og omfatter både konkrete og mer generelle ferdigheter innen fagområdene "Natur, miljø og teknikk" og "Antall, rom og form". Barnehageloven § 1, annet ledd sier at barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

I fagområdet "Natur, miljø og teknikk" blir biologi og bærekraftig utvikling fremhevet: "Opplevelser i naturen er viktig i seg selv". Vi har et ønske om at barnehagebarn skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Ved å få positive naturopplevelser og bli glad i naturen, så ønsker vi at barna skal utvikle gode holdninger, slik at de ønsker å ta vare på naturen vår.

Temaheftet i matematikk beskriver flere matematiske temaer som barnehagen skal jobbe med. Tall og telling blir fremhevet som spesielt viktige områder, men matematikk handler om mere enn bare telling. Det er også matematikk når barn sammenlikner seg selv med andre, når de måler hvor mange biller det er plass til i innsektssugeren, eller hvor mye vann det går i en bøtte. Det handler om å stille spørsmål, undre seg og søke løsninger. 

I barnehagens arbeid vil vi fokusere på god realfagsopplæring gjennom lek.

Mål:

 • Familiebarnehagebarn skal møte tydelige realfaglig innhold og ansatte som sikrer at alle barn deltar i og har glede av læringsarbeidet.
 • Familiebarnehagen skal bidra til å videreutvikle muligheter for varierte realfaglige læringsarenaer.

Tiltak:

 • Familiebarnehagen legger til rette for flere læringsarenaer som blant annet nærmiljø, aktiviteter både ute og inne.
 • Personalet har kunnskap om materiell og læringsressurser med høy kvalitet og med klare koblinger til rammeplanen som blant annet IKT-brille og matematikksenteret.no.

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

ANTALL, ROM OG FORM

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. det handler også om å stille spørsmål, ressonere, argumentere og søke løsninger.

Hva er matematikk for barn?

Barn er matematiske da de driver helt naturlig med massevis av matematiske aktiviteter.

Barn:

 • teller
 • sorterer (feks. perler) etter form,farge osv
 • bygger (med klosser, lego etc)
 • argumenterer og forklarer
 • måler
 • pusler og perler
 • spiller

Arbeid med realfag i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og skal foregå på barnehagens premisser. I barnehagen er det først og fremst fagområdene "Antall, rom og form" og "Natur, miljø og teknikk" som gir rammer for barnehagens realfaglige arbeid, men andre fagområder sees også i sammenheng der det er relevant.

Barnehagen skal bidra til den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Samtidig skal barnet selv ha mulighet for å søke erfaringer og opplevelser alene og i samspill med andre. Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

 

Lek med tall og former

I vår familiebarnehage jobber vi med telling, former, tall og matematiske begreper hele tiden. Mye av dagens lek er realfag og vi ønsker å oppmuntre til mer nysgjerrighet og undring.

Matematiske aktiviteter barn gjør hver dag:

 • Telling
 • Måling
 • Lokalisering
 • Design
 • Forklaring og argumentasjon
 • Lek og spill

Del denne siden